راه کارهای ایجاد تمرکز در بازیکنان فوتبال و فوتسال

کیروش

۱) تیم را حتما باتوپ گرم کنید، تا تمرکز بازیکنان ازابتدا متوجه تمرین شود. ۲)…

ادامه‌ی خواندن

راه کارهای ایجاد تمرکز در بازیکنان فوتبال و فوتسال

images (2)
 
۱) تیم را حتما باتوپ گرم کنید، تا تمرکز بازیکنان ازابتدا متوجه تمرین شود.
۲)…

ادامه‌ی خواندن