دفاع منطقه ای در فوتبال

13-9-13-151001

در دفاع منطقه ای بازیکنان برای محافظت از محوطه مخصوصی از زمین تعیین می گردند.آنها مسئول مارک کردن هر…

ادامه‌ی خواندن