چگونه اعتماد به نفس خود را در فوتبال افزایش دهیم؟

18030-70957

اعتماد به‌ نفس یعنی اینکه چقدر احساس ارزشمندی، دوست داشته شدن و پذیرفته شدن می‌کنیم، چقدر دیگران نظر خوب و مثبتی به ما دارند و چقدر ما احساس خوبی نسبت به خود داریم. افرادیکه… ادامه‌ی خواندن