راز موفقیت از زبان سقراط!

download

مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست؟سقراط به او گفت، “فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفّقیت را به تو بگویم صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت. سقراط از او خواست که ادامه‌ی خواندن