رازهای مدیریتی فرگوسن در ۲۶ سال مربیگری

n00064812-b

مربی اسکاتلندی اجازه داد اساتید دانشکده بازرگانی هاروارد متدهای او را در آخرین فصل حضورش دراولدترافورد زیر … ادامه‌ی خواندن