جمله ای زیبا از جهان پهلوان تختی

470572_724

وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند……..

(جهان پهلوان تختی)